Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

 

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

14

Na temelju članka 9. stavka 6., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2. i članka 24. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 121/14.) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira se raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije definirane člankom 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, (»Narodne novine«, br. 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i utvrđene Registrom neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Neprofitno računovodstvo temelji se na općeprihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Članak 4.

(1) Neprofitna organizacija, osim neprofitne organizacije iz članka 52. ovoga Pravilnika vodi knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana.

(2) Neprofitna organizacija obvezna je u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Članak 5.

(1) Zakonski zastupnik odgovoran je za ustroj, zakonito poslovanje i vođenje računovodstvenih poslova.

(2) Vođenje računovodstvenih poslova može se ugovorom povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 

II. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 6.

(1) Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima je neprofitna organizacija obvezna knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode.

(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke.

(3) Odjeljci iz računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje odjeljaka u računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

(4) Sastavni dio ovoga Pravilnika je računski plan.

Članak 7.

Računski plan sadrži 7 razreda, i to:

– 0 – Nefinancijska imovina

– 1 – Financijska imovina

– 2 – Obveze

– 3 – Prihodi

– 4 – Rashodi

– 5 – Vlastiti izvori i

– 6 – Izvanbilančni zapisi.

 

IIa. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 8.

Nefinancijska imovina obuhvaća:

– 01 – Neproizvedenu dugotrajnu imovinu

– 02 – Proizvedenu dugotrajnu imovinu

– 03 – Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– 04 – Sitni inventar

– 05 – Dugotrajnu nefinancijsku imovinu u pripremi i

– 06 – Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 9.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina, sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.

(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojim neprofitna organizacija ima pravo vlasništva.

(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.

(4) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

Članak 10.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina, sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.

(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost.

(3) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje se izlažu sa ciljem pružanja usluga stanovništvu. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.

(4) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: ulaganja u računalne programe, umjetnička, literarna i znanstvena djela i slično.

(5) Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 11.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti, sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, pohranjene knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 12.

(1) Skupina računa 04 – Sitni inventar, sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u upotrebi. Sitni inventar je dugotrajna materijalna imovina koja se zbog pojedinačne nabavne vrijednosti manje od 3.500 kuna može pratiti izdvojeno od dugotrajne imovine u skupini računa 02.

(2) Sitni inventar otpisuje se jednokratno stavljanjem u uporabu ili kalkulativno razmjerno trošenju.

(3) Sitni inventar u upotrebi zadržava se u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog načina otuđenja ili uništenja.

Članak 13.

Skupina računa 05 – Nefinancijska imovina u pripremi, sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 14.

Ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine evidentiraju se kao povećanje vrijednosti imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Članak 15.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina, sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode te robu za daljnju prodaju.

(2) Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.

(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proizvodnje nije dovršen.

(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.

(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

 

Financijska imovina

Članak 16.

Financijska imovina obuhvaća:

– 11 – Novac u banci i blagajni

– 12 – Depozite, jamčevne pologe i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

– 13 – Zajmove

– 14 – Vrijednosne papire

– 15 – Dionice i udjele u glavnici

– 16 – Potraživanja za prihode poslovanja

– 19 – Rashode budućih razdoblja i nedospjele naplate prihoda (aktivna vremenska razgraničenja).

Članak 17.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, novac u blagajni, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.

(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, trezorskih zapisa, mjenica, akreditiva, obveznica i slično.

Članak 18.

(1) Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo sadrži: depozite u bankama i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od radnika, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.

(2) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – banke i ostalih financijskih institucija.

(3) Jamčevni polozi su jamčevine, odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 19.

Skupina računa 13 – Zajmovi, obuhvaća dane zajmove klasificirane prema primateljima i to:

– građanima i kućanstvima,

– pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost i

– ostalim subjektima.

Članak 20.

Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri, sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

Članak 21.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici, sastoji se od dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava.

Članak 22.

Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja, sadrži potraživanja: od kupaca, za članarine i članske doprinose, za prihode po posebnim propisima, za prihode od imovine te ostala nespomenuta potraživanja.

Članak 23.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja), sadrži:

– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i

– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

 

IIb. OBVEZE

Članak 24.

Obveze se sastoje od:

– 24 – Obveza za rashode

– 25 – Obveza za vrijednosne papire

– 26 – Obveza za kredite i zajmove

– 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja).

Članak 25.

(1) Skupina računa 24 – Obveze za rashode, sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi, a to su obveze za: radnike, materijalne rashode, financijske rashode, prikupljena sredstva pomoći, kazne i naknade šteta te ostale tekuće obveze.

(2) Obveze za prikupljena sredstva pomoći (područjima pogođenim prirodnim katastrofama, skupinama stanovništva s posebnim potrebama, institucijama za nabavu medicinske opreme i slično) evidentiraju se u trenutku primitka novca ili druge vrste imovine. Kada neprofitna organizacija prikupljena sredstva pomoći proslijedi krajnjim korisnicima priznaju se rashodi za danu donaciju i prihodi od donacija.

Članak 26.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 27.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove, obuhvaća obveze koje neprofitna organizacija ima za primljene kredite i zajmove.

(2) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 28.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja), sadrži:

– rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te

– prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

 

IIc. PRIHODI

Članak 29.

Prihodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

– 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

– 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa

– 33 – Prihodi po posebnim propisima

– 34 – Prihodi od imovine

– 35 – Prihodi od donacija

– 36 – Ostali prihodi i

– 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija.

Članak 30.

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga, obuhvaća prihode koje neprofitna organizacija ostvari od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga.

Članak 31.

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa, obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije.

Članak 32.

(1) Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima, obuhvaća prihode po posebnim propisima iz proračuna i iz ostalih izvora.

(2) Prihodi po posebnim propisima iz proračuna jesu prihodi koje neprofitna organizacija ostvaruje u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora jesu prihodi koje neprofitna organizacija ostvaruje u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih osoba.

Članak 33.

(1) Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

(2) Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (za dane kredite i zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija.

(3) Prihodi od nefinancijske imovine jesu: prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Članak 34.

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.

Članak 35.

(1) Skupina računa 36 – Ostali prihodi, sadrži prihode od naknade šteta i refundacija te prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine. Unutar ove skupine evidentira se otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja.

(2) Prodaja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od kupaca u skupini 16 i odobrenjem računa prihoda od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u skupini 36. Istovremeno se odobrava račun prodane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u razredu 0 i zadužuju: odgovarajući račun ispravka vrijednosti imovine u razredu 0 i račun rashoda za prodanu dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu – neotpisana vrijednost u skupini 46.

Članak 36.

Skupina računa 37 – Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose koje neprofitna organizacija ostvari od drugih neprofitnih organizacija s kojima je povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.

Članak 37.

Skupina računa 39 – Raspored prihoda, sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

 

IId. RASHODI

Članak 38.

Rashodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:

– 41 – Rashodi za radnike

– 42 – Materijalni rashodi

– 43 – Rashodi amortizacije

– 44 – Financijski rashodi

– 45 – Donacije

– 46 – Ostali rashodi i

– 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija.

Članak 39.

(1) Skupina računa 41 – Rashodi za radnike, sadrži:

– plaće (u bruto iznosu)

– ostale rashode za radnike: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (radnicima, djeci radnika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj te

– doprinose na plaće.

(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje radnicima za obavljeni rad.

(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor, plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).

(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitna organizacija daje radnicima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 40.

(1) Skupina računa 42 – Materijalni rashodi, obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.

(2) Naknade troškova radnicima, uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te rashode za stručno usavršavanje radnika.

(3) Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa, uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade.

(4) Tekuće i investicijsko održavanje, podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

Članak 41.

(1) Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije, obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.

(2) Amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je imovina predana u uporabu.

(3) Sastavni dio ovoga Pravilnika je popis stopa amortizacije dugotrajne imovine.

(4) Iznimno, izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji su kao neprofitne organizacije obveznici primjene odredbi ovoga Pravilnika, mogu u trenutku nabave nefinancijske imovine iskazati na skupini računa 43 rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini ukupnog troška nabave.

Članak 42.

(1) Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

(2) Tečajna razlika nastaje isključivo u transakcijama u stranoj valuti uslijed promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije ili datuma usklađenja vrijednosti novčanih sredstava izraženih u stranoj valuti. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod.

(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 43.

(1) Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima.

(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima.

(3) Tekuće donacije uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje neprofitna organizacija može davati krajnjim korisnicima.

Članak 44.

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži: kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja, rashode za ostala porezna davanja te ostale nespomenute rashode.

Članak 45.

Skupina računa 47 – Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija, obuhvaća tekuće i/ili kapitalne prijenose sredstava drugim neprofitnim organizacijama s kojima je neprofitna organizacija povezana osnivačkim, odnosno drugim općim aktima.

Članak 46.

Skupina računa 49 – Raspored rashoda, sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 4 na kraju izvještajnog razdoblja.

 

IIe. VLASTITI IZVORI I UTVRĐIVANJE REZULTATA

Članak 47.

Vlastiti izvori sadrže skupine računa:

– 51 – Vlastiti izvori i

– 52 – Rezultat poslovanja.

Članak 48.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) jesu događaji koji utječu na razliku između imovine i obveza, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.

(2) Učinci revalorizacije evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret revalorizacijske rezerve.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 49.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda odobravaju računi rasporeda rashoda u skupini 49 i zadužuju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52. Za ukupnu svotu prihoda zadužuju se računi rasporeda prihoda u skupini 39 i odobravaju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52.

(2) Ako je potražna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se račun obračuna prihoda i rashoda poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda u skupini 52. Ako je dugovna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se račun obračuna prihoda i rashoda i zadužuje račun manjka prihoda u skupini 52.

(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3 i 4 se zatvaraju.

Članak 50.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 522 utvrđuje se prebijanjem računa viška i manjka.

(2) Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 522 i iskazana u financijskim izvještajima za poslovnu godinu raspodjeljuju se u sljedećoj poslovnoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata.

 

IIf. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 51.

Razred 6 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:

– tuđa materijalna imovina,

– prava i

– vrijednosni papiri.

 

III. JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO I PRIMJENA NOVČANOG RAČUNOVODSTVENOG NAČELA

Članak 52.

(1) Neprofitna organizacija kojoj je vrijednost imovine na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna godišnje, može donijeti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela.

(2) U godišnji prihod iz stavka 1. ovoga članka ulaze samo prihodi iz tekuće godine (razred 3), a ne ulazi preneseni višak iz prethodne godine.

(3) Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi zakonski zastupnik neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu i važeća je dok neprofitna organizacija zadovoljava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, odnosno do opoziva.

(4) O Odluci iz stavka 1. ovoga članka neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo financija na način propisan člankom 35. Zakona.

(5) Neprofitna organizacija prve tri godine od osnivanja obvezna je voditi dvojno knjigovodstvo pri čemu se godina osnivanja bez obzira na datum osnivanja smatra prvom godinom.

Članak 53.

(1) Neprofitna organizacija iz članka 52. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezna je voditi sljedeće poslovne knjige:

 1. knjigu blagajne
 2. knjigu primitaka i izdataka
 3. knjigu ulaznih računa
 4. knjigu izlaznih računa i
 5. popis dugotrajne nefinancijske imovine.

(2) Osim poslovnih knjiga propisanih stavkom 1. ovoga članka neprofitna organizacija može voditi druge knjige i pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Članak 54.

(1) U knjigu blagajne unose se kronološkim redom podaci o gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:

 1. redni broj
 2. datum
 3. broj i oznaku knjigovodstvene isprave
 4. opis poslovne promjene
 5. iznos gotovinske novčane transakcije.

(2) Knjiga primitaka i izdataka sadrži najmanje sljedeće podatke o svim gotovinskim i negotovinskim primicima i izdacima uključujući i obračunska plaćanja:

 1. redni broj
 2. datum /razdoblje primitka/izdatka
 3. broj i naziv knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak
 4. opis poslovne promjene
 5. iznos primitka
 6. iznos izdatka.

(3) Knjiga ulaznih računa sadrži najmanje sljedeće podatke:

 1. redni broj
 2. podaci o primljenom računu: broj i datum
 3. podaci o dobavljaču: naziv, sjedište i OIB
 4. ukupni iznos računa (s PDV-om).

(4) Knjiga izlaznih računa sadrži najmanje sljedeće podatke:

 1. redni broj
 2. podaci o izdanom računu: broj i datum
 3. podaci o kupcu: naziv, sjedište i OIB
 4. podaci o ukupnom iznosu računa (s PDV-om).

(5) Popis dugotrajne nefinancijske imovine sadrži najmanje sljedeće podatke o dugotrajnoj imovini:

 1. redni broj
 2. vrsta dugotrajne imovine s osnovnim identifikacijskim obilježjem (naziv, marka i sl.)
 3. datum i broj dokumenta po kojem je imovina nabavljena
 4. nabavna vrijednost
 5. datum i opis otuđenja (prodaja, donacija, uništenja).

(6) Poslovne knjige iz ovoga članka sadrže i opće podatke o neprofitnoj organizacija: naziv, adresa, OIB, RNO broj i šifru djelatnosti.

(7) Na kraju poslovne godine zaključuju se sve poslovne knjige iz članka 53. stavka 1. ovoga Pravilnika osim popisa dugotrajne nefinancijske imovine.

 

Dugotrajna imovina

Članak 55.

Dugotrajna nefinancijska imovina obuhvaća:

– neproizvedenu dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (zemljišta, patenti, licence i ostalo)

– proizvedenu dugotrajnu imovinu (građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene predmete, višegodišnje nasade i osnovno stado, ulaganja u računalne programe i ostalo)

– plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti

– sitni inventar.

 

Iskazivanje primitaka i izdataka

Članak 56.

(1) Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela (načelo blagajne), što znači da se primici i izdaci kronološki iskazuju u poslovnim knjigama temeljem primljenih uplata i obavljenih isplata, uključujući i obračunska plaćanja.

(2) Primici i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata.

(3) Sredstva primljena iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugih izvora smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku primitka.

(4) Primljeni predujmovi, krediti i zajmovi smatraju se primicima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku naplate.

(5) Dani predujmovi, jamčevni polozi te dani zajmovi smatraju se izdacima i evidentiraju u Knjizi primitaka i izdataka u trenutku plaćanja.

 

Utvrđivanje financijskog rezultata

Članak 57.

(1) Financijski rezultat poslovne godine iskazuje se kao višak ili manjak primitaka.

(2) Financijski rezultat iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao razlika ukupnih primitaka u odnosu na ukupne izdatke po svima osnovama po kojima su ostvareni u izvještajnom razdoblju.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/08., 7/09., 158/13., 1/14. i 44/14.).

Članak 59.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/545

Urbroj: 513-05-02-14-1

Zagreb, 2. siječnja 2015.

Minstar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.